ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ
УЧЕБНА 2023/2024 г.

Заповед № РД09-2046/28.08.2023 г. за определяне на дати за провеждане на държавните зрелостни изпити/задължителните държавни изпити за придобиване на професионална квалификация (ДЗИ/ЗДИППК) и на график на дейностите за организация, провеждане и оценяване на ДЗИ/ЗДИППК през учебната 2023/2024 година

Заповед № 1322/14.09.2023 г. за определяне на дати за провеждане на задължителните държавни изпити за придобиване на професионална квалификация (ЗДИППК) през учебната 2023/2024 година

ПО-ВАЖНИ ДАТИ И СРОКОВЕ:

Сесия май-юни

1. Дати за провеждане на държавните зрелостни изпити/задължителните държавни изпити за придобиване на професионална квалификация (ДЗИ/ЗДИППК)

Задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература - 17 май 2024 г., начало 08,30 ч.

Втори задължителен държавен зрелостен изпит/задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация (в частта му по теория на професията) - 20 май 2024 г., начало 08,30 ч.

Втори задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация (в частта му по практика на професията) - 22 май 2024 г.

Допълнителни държавни зрелостни изпити по желание на ученика - в периода 22 май - 31 май 2024 г.

2. График на дейностите

Подаване на заявления до директора за избор на начина за явяване на ЗДИППК до 15.12.2023 г.

Подаване на заявления за допускане до ДЗИ/ЗДИППК от 06.02.2024 г. до 21.02.2024 г.

1. Заявленията се приемат лично от член на училищната зрелостна комисия, който извършва справка с документите за самоличност на зрелостника.

2. Завеждат се в деловодството.

3. Регистрират се в единната информационна система за изпити и прием (ЕИСИП).

4. Издава се служебна бележка, разпечатана от програмния продукт.

5. Предоставя се на зрелостника за сверяване на информацията и получаване срещу подпис.

Заявления на зрелостници от минали години се приемат след направена справка за положените и издържани ДЗИ през годините.

Не се допуска повторно явяване на издържан ДЗИ.

Допускане до ДЗИ/ЗДИППК и издаване на служебни бележки за допускане - до 16.05.2024 г.

Обявяване на списъците с разпределението на зрелостниците по училища, сгради и зали -до 16.05.2024 г.

Обявяване на резултатите от ДЗИ/ЗДИППК - до 07.06.2024 г.

Издаване на дипломи за средно образование - до 21.06.2024 г.Сесия август-септември

1. Дати за провеждане на държавните зрелостни изпити/задължителните държавни изпити за придобиване на професионална квалификация (ДЗИ/ЗДИППК)

Задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература - 22 август 2024 г., начало 08,30 ч.

Втори задължителен държавен зрелостен изпит/задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация (в частта му по теория на професията) - 23 август 2024 г., начало 08,30 ч.

Втори задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация (в частта му по практика на професията) - 26 август 2024 г.

Допълнителни държавни зрелостни изпити по желание на ученика - в периода 26 - 30 август 2024 г.


2. График на дейностите
Подаване на заявления за допускане до държавни зрелостни изпити - 26.06.2024 г. - 11.07.2024 г.

Допускане до ДЗИ/ЗДИППК и издаване на служебни бележки за допускане - до 21.08.2024 г.

Обявяване на списъците с разпределението на зрелостниците по училища, сгради и зали -до 21.08.2024 г.

Обявяване на резултатите от ДЗИ/ЗДИППК - до 05.09.2024 г.УКАЗАНИЯ!!!

1. Зрелостниците се явяват на изпит на съответните дати не по-късно от 07:30 ч. Задължително носят лични карти и служебна бележка за допускане до ДЗИ. На служебната бележка ще бъде изписано в кое училище зрелостника ще полага ДЗИ.
2. Всеки преподавател има дни за консултации, в които зрелостниците могат да получи пълна информация за формата на изпита по всеки предмет и помощ при подготовката.

Може ли да ползвам по време на матура помощни средства?
По време на държавния зрелостен изпит според чл. 27., ал. 3., т. 1. от Наредба № 3 за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити всеки ученик може да носи:
„линия, пергел, триъгълник, черен химикал, молив, гума и непрограмируем калкулатор, ако е разрешено в учебно-изпитната програма”. Речници, математически формули, таблици няма да може да се внасят на държавните зрелостни изпити.

На сайта http://www.mon.bg/ могат да се видят изтеглените до този момент варианти на ДЗИ.

НАРЕДБА № 3 от 17.05.2004 г. за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити
Отменена с Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците - (Oбн. в ДВ, бр. 74 от 20.09.2016 г., в сила от 20.09.2016 г.) НАРЕДБА № 3 от 17.05.2004 г. продължава да се прилага през учебната 2016 - 2017 г., учебната 2017 - 2018 г., учебната 2018 - 2019 г., учебната 2019 - 2020 г. и през учебната 2020 - 2021 г. за учениците по § 24, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на ЗПУО

НАРЕДБА № 1 от 11.04.2003 г. за учебно-изпитните програми за държавните зрелостни изпити (изм. и доп., бр. 70 от 09.09.2011 г.)