Ученически парламент> Нормативна уредба

Правилник
за организацията и дейността
на ученическия парламент

Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Ученическият парламент е орган на ученическото самоуправление.
Чл. 2. Ученическият парламент заседава в кабинета по история, освен когато поради изключителни обстоятелства реши да заседава на друго място.
Чл. 3. Ученическият парламент създава вътрешната си организация и осъществява дейността си въз основа на Конституцията на РБ, Декларацията за правата на човека и разпоредбите в този правилник.

Глава втора УЧРЕДЯВАНЕ НА УЧЕНИЧЕСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И ПРОМЕНИ В РЪКОВОДСТВОТО

Чл. 4. (1) Първото заседание на ученическият парламент се открива от учител, определен да ръководи тази дейност. Той води заседанието до избирането на председател на ученическия парламент.
(2) Членовете на ученическия парламент полагат предвидената клетва устно, което се удостоверява с подписване на клетвен лист.
Чл. 5. (1) Под председателството на учителя се провеждат само разисквания по избора на председател на ученическия парламент, както и самият избор.
(2) Кандидатури за председател на ученическия парламент могат да бъдат издигани от всички представители.
(3) Избран е кандидатът, получил повече от половината от гласовете на присъстващите. Ако при първото гласуване никой от кандидатите не получи необходимото мнозинство, се провежда второ гласуване, в което участват двамата кандидати, получили най-много гласове. Избран е кандидатът, получил повече гласове.
(4) Ученическият парламент избира двама заместник-председатели - по един от всеки образователен етап: прогимназиален и гимназиален.
(5) Представителите на двата образователни етапа в училище издигат свой кандидат за заместник-председател на ученическия парламент.
(6) Заместник-председателите участват в ръководенето на парламентарните заседания.
Чл. 6. (1) Председателят и заместник-председателите могат да бъдат предсрочно освободени:
1. по тяхно искане;
2. по писмено искане най-малко на една трета от всички членове на парламента, когато е налице невъзможност за изпълнение на задълженията или е наказан по силата на Правилника на СОУ "Свети Паисий Хилендарски";
3. по писмено искане на членовете на група, която ги е издигнала.
(4) При предсрочно освобождаване по предходните алинеи нов избор се провежда в 14-дневен срок от приемането на решението. До провеждането на нов избор за председател заседанията се водят от заместник-председателя, излъчен от средношколците.
Чл. 7. Ученическият парламент избира от състава си един секретар.
Чл. 8. На следващите заседания парламентът избира постоянни комисии.

Глава трета РЪКОВОДСТВО НА УЧЕНИЧЕСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

Чл. 9. (1) Председателят на ученическия парламент има следните правомощия:
1. разпределя задачите за работа между постоянните комисии според техния предмет;
2. съобщава предложенията и инициативите, внесени в парламента, на ръководството на училището;
3. осигурява необходимите условия за дейността на постоянните комисии;
4. определя правилата за вътрешния ред;
5. организира съставянето, изпълнението и отчитането на комисиите най-малко два пъти годишно;
6. удостоверява с подписа си протоколите от заседанията;
7. осигурява и следи за спазването на този правилник;
(2) Заместник-председателите на ученическия парламент подпомагат председателя и осъществяват възложените от него дейности.
(3) При отсъствие председателят възлага на някой от заместник-председателите да го замества.
(4) При участие на председателя в разискванията по даден въпрос заседанието се ръководи от посочен от него заместник-председател. Той не може да ръководи заседанието преди гласуването или приключването на обсъждането по този въпрос.
Чл. 10. Секретарят на ученическия парламент:
1. информира председателя за присъствието на членовете на заседанията и го подпомага при извършване проверка на кворума;
2. при явно гласуване преброява и съобщава на председателя резултата от гласуването;
3. при тайно гласуване подпомага технически гласуването;
4. води, проверява и подписва протоколите от заседанията;
5. осъществява и други възложени му от председателя задачи, свързани с дейността на ученическия парламент.
Чл. 11. Председателят, зам.-председателите и секретарят са с мандат една учебна година.

Глава четвърта КОМИСИИ НА УЧЕНИЧЕСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

Чл. 12. (1) Парламентът избира от своя състав постоянни и временни комисии.
(2) Постоянните комисии са:
1. Комисия за борба с противообществените прояви, агресията и дискриминацията;
2. Комисия за превенция на ранното отпадане на учениците от училище;
3. Комисия по култура;
4. Комисия по спорт и туризъм;
(3) Всяка комисия се състои от равен брой представители от прогимназиален и гимназиален етап.
(4) Комисиите избират свое ръководство:председател, зам.-председател и секретар.
(5) Всяка комисия изготвя програма за работата си, съобразена с програмата или плана на съответната комисия към педагогическия съвет.
Чл. 13. (1) Всеки член на ученическия съвет може да бъде избиран само в една постоянна комисия.
(2) Всеки представител може да бъде избран за председател само на една постоянна комисия.
Чл. 14. (1) Ръководствата и членовете на постоянните комисии се избират с явно гласуване и с период на дейност една учебна година.
(2) Председателят на комисията ръководи заседанията и поддържа връзки с председателите на другите комисии и с председателя на ученическия парламент.
(3) При отсъствие на председателя той упълномощава заместник-председателя да ръководи заседанието на комисията.
Чл. 15. (1) Председателят, заместник-председателите и членовете на постоянните комисии се освобождават предсрочно:
1. по тяхно искане;
2. по искане на повече от половината от членовете на комисията - при обективна невъзможност да изпълняват своите задължения или при допускане на прояви, наказуеми от Правилника на училището.
(2) При предсрочно освобождаване по предходните алинеи нов избор се провежда в 14-дневен срок. До провеждането на нов избор за председател заседанията на комисията се водят от зам.-председателя.
Чл. 16. Постоянните комисии могат да приемат свои вътрешни правила в съответствие с този правилник.
Чл. 17. Постоянните комисии могат да създадат от своя състав подкомисии, както и работни групи.
Чл. 18. (1) Заседанията на постоянните комисии са редовни и извънредни.
(2) Дневният ред, периодичността и продължителността на заседанията на комисиите се определят от тях.
(3) Постоянната комисия се свиква на заседание от нейния председател, по искане най-малко на една трета от членовете й или от председателя на парламента.
Чл. 19. (1) Заседанията на постоянните комисии са открити.
(2) Комисиите могат да решат отделни заседания да бъдат закрити.
Чл. 20. (1) Председателите на постоянните комисии обявяват писмено дневния ред, часа и мястото на заседанията. Дневният ред за редовните заседания на комисиите се обявява най-малко един ден преди тяхното провеждане. В случаите, когато се провеждат извънредни заседания на комисиите, дневният ред се обявява едновременно с насрочването им.
(2) Постоянните комисии заседават, когато присъстват повече от половината от техните членове.
(3) Решенията на постоянните комисии се вземат с мнозинство от присъстващите.
Чл. 21. (1) Комисиите могат да провеждат съвместни заседания, когато се разглеждат общи въпроси. Тези заседания се ръководят по споразумение от един от председателите.
Чл. 22. Докладите на постоянните комисии се правят от техните председатели или от определен от комисията докладчик.
Чл. 23. (1) Временни комисии се създават по конкретен повод, за проучване на отделни въпроси и за провеждане на анкети.
(2) Временните комисии се избират от ученическия парламент по предложение на председателя или най-малко на една пета от членовете.
(3) Задачите, числеността, съставът и срокът на действие на временните комисии се определят от парламента.
(4) Правилата за работа на постоянните комисии се прилагат и по отношение на временните комисии.
(5) Временните комисии преустановяват съществуването си с изтичане на срока, за който са създадени, или предсрочно - с решение на парламента.

Глава пета СЕСИИ И ЗАСЕДАНИЯ НА УЧЕНИЧЕСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

Чл. 24. (1) Ученическият парламент работи на две сесии годишно, очертани от двата учебни срока.
(2) Парламентът е във ваканции, определени от МОН.
Чл. 25. (1) Ученическият парламент се свиква на сесия от неговия председател.
Чл. 26. (1) Редовните заседания на ученическия парламент се провеждат веднъж месечно в петък от 12,40 - 13,20 часа.
(2) Парламентът може да промени времето за редовни заседания.
Чл. 27. (1) Заседанията на ученическия парламент са открити.
(2) Лица, които не са членове на парламента, могат да присъстват на заседанието по ред, определен от председателя, като заемат специално определените за тях места. По време на заседанията те са длъжни да спазват установения ред и могат да се изказват само по покана на председателя. Чл. 28. (1) Председателят открива заседанието, ако присъстват повече от половината от представители.
(2) Председателят прекратява или прекъсва заседанието, когато в залата няма необходимия кворум.
(3) В края на всяко заседание председателят обявява датата и часа на следващото, както и дневния ред съгласно приетата програма.
(4) В изключителни случаи председателят може да предложи промяна в дневния ред в началото на пленарното заседание.
(5) Не могат да бъдат обсъждани въпроси, които не са включени в дневния ред.
Чл. 29. (1) Председателят ръководи заседанието и дава думата за изказване на желаещите членове.
(2) Никой не може да се изказва, без да е получил думата от председателя.
(3) Думата се иска от място с вдигане на ръка или с предварителна писмена заявка.
Чл. 30. (1) Всеки член на ученическия парламент има право на реплика.
(2) Репликата е кратко възражение по съществото на приключило изказване. Тя се прави веднага след изказването и не може да бъде повече от 2 минути.
(3) По едно и също изказване могат да бъдат направени най-много до три реплики.
.Чл. 31. След като списъкът на изказващите се е изчерпал съгласно разпределението на времето за изказване и няма направени искания за удължаване на времето, председателят обявява разискванията за приключени.
Чл. 32. При шум или безредие, с което се пречи на работата на парламента, председателят може да прекъсне заседанието за определено време.
Чл. 33. (1) Гласуването е лично. Гласува се "за", "против" и "въздържал се". Гласуването се извършва явно. По предложение на членовете може да бъде взето решение отделно гласуване да се извърши тайно.
(2) Явното гласуване се извършва чрез:
1. вдигане на ръка;
2. ставане от място при поименно извикване по азбучен ред и отговаряне със "за", "против" и "въздържал се";
3. саморъчно подписване.
(3) Тайното гласуване се извършва с бюлетини.
Чл. 34. Предложението се смята за прието, ако за него са гласували повече от половината от присъстващите.
Чл. 35. Резултатът от гласуването се обявява от председателя веднага.

Глава шеста ПАРЛАМЕНТАРНО ПРОУЧВАНЕ, АНКЕТИ И ИЗСЛУШВАНЕ

Чл. 36. (1) Парламентът или избраните от него комисии могат да извършват проучвания, анкети и изслушвания по въпроси, засягащи интересите на ученическата общност.
(2) Поканата на лица за изслушване се връчва от секретаря на парламента.

Глава седма ЧЛЕНОВЕ НА УЧЕНИЧЕСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

Чл. 37. В състава на ученическия парламент се включват по двама представители на ученическите активи от V до XII клас, като задължително участват председателите на паралелките.
Чл. 38. Всеки член на ученическия парламент може да бъде избиран в ръководните органите на ученическия парламент. Той е задължен да участва в тяхната работа.
(2) Член на парламента, на когото се налага да напусне заседанието, преди да е завършило, или да закъснее за заседание, уведомява секретаря или ръководството на съответната комисия.
(3) Представител, на когото се налага да отсъства по уважителни причини от заседание на парламента или от заседание на комисия, предварително уведомява председателя на парламента, респективно председателя на съответната комисия.

Глава осма ПАРЛАМЕНТАРНО ПОВЕДЕНИЕ

Чл. 39. Членовете на парламента нямат право да прекъсват изказващия се, да отправят лични нападки, оскърбителни думи, жестове или заплахи против когото и да било, да разгласяват данни, отнасящи се до личния живот, да имат непристойно поведение или да извършват постъпки, които нарушават реда на заседанието.
Чл. 40. По отношение на членовете на парламента могат да се прилагат следните дисциплинарни мерки:
2. забележка;
3. порицание;
4. отнемане на думата;
5. отстраняване от заседание;
6. отстраняване до три заседания.

Допълнителни разпоредби
§ 1. (1) Правилникът за организацията и дейността на ученическия парламент може да бъде изменян по предложение на председателя или по искане на членовете.
(2) Предложението се разглежда от сформирана временна законодателна комисия в 14-дневен срок.
(3) Становището на комисията се изпраща на председателя на парламента, който го предоставя в писмен вид на всеки представител.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Правилникът влиза в сила от деня на приемането му на заседание на парламента.

Етичен кодекс
на членовете на ученическия парламент

ГЛАВА ПЪРВА Общи положения

РАЗДЕЛ I

Обхват на кодекса
Чл. 1. Етичните правила в този кодекс са приложими спрямо членовете на Ученическия парламент, обхващат техните действия и поведение по и извън време на заседания, при изпълнение на поставените им задачи, определени от Правилника за организация и дейност на УП и Правилника за вътрешния ред в училище.

РАЗДЕЛ II

Цели на кодекса
Чл. 2. Етичният кодекс има за цел:
(1) да определи етичните стандарти в поведението на членовете на УП;
(2) да развива култура и ценности, основани на принципите на хуманността, справедливостта, демократичността и зачитането правата на човека;
(3) да подпомогне приобщаването на членовете на УП към процеса на изграждане на обща европейска култура;
(4) да повиши доверието на ученическата и педагогическата общност към работата на Ученическия парламент.
(5) да възпитава в дух на лоялност към СОУ "Свети Паисий Хилендарски";
(6) да развива нетърпимост към прояви на агресия и нетолерантност.

РАЗДЕЛ III

Етични принципи
Чл. 3. Дейността на представителите на УП се осъществява при спазване на следните етични принципи за поведение;
(1) уважение и зачитане достойнството и правата на гражданите;
(2) лоялност;
(3) честност;
(4) почтеност;
(5) безпристрастност;
(6) отговорност.

ГЛАВА ВТОРА

Общи правила за етично поведение на членовете на УП

РАЗДЕЛ I

Поведение и облик на представителите на УП
Чл. 4. Членовете на УП изпълняват своите задължения в услуга на учениците, които са ги избрали.
Чл. 5. Членовете на УП пазят доброто име на училището.
Чл. 6. Членовете на УП насърчават съучениците си да спазват Правилника за вътрешния ред в училище и морално-етичните норми, като дават личен пример с поведението си.
Чл.7. Членовете на УП се отнасят с уважение към всички учители, служители и ученици.
Чл. 8. Членовете на УП изпълняват стриктно и безпристрастно своите задължения, като носят отговорност за действията си.
Чл. 9. Членовете на УП не злоупотребяват с правомощията си, разчитайки, че няма да им бъде наложено наказание.

РАЗДЕЛ II

Отношение към останалите ученици
Чл. 10. Членовете на УП изпълняват своите задачи, като се ръководят от принципите на безпристрастност и недопускане на дискриминация, и формират своето мнение само на базата на събраните факти и данни по конкретния случай.
Чл. 11. Членовете на УП винаги се съобразяват с основните човешки права, между които правото на свобода на мисълта, съвестта, религията, изразяването и отстояването на лично становище.
Чл. 12. Членовете на УП уважават представителите на различни общности, като зачитат техните традиции, вярвания и начин на живот.
Чл. 13. Членовете на УП не допускат дискриминация, основана на пол, раса, език, религия, социален произход, етническа принадлежност, здравословно състояние, възраст, лично и обществено положение.
Чл. 14. Членовете на УП зачитат личното достойнство на своите съученици, не провокират или толерират какъвто и да било акт на насилие и унизително отношение или поведение.

РАЗДЕЛ III

Взаимоотношения между членовете на УП
Чл. 15. Членовете на УП, заемащи ръководна длъжност, зачитат достойнството и правата на останалите представители на парламента.
Чл. 16. Членовете на УП, заемащи ръководна длъжност, не използват йерархичното си положение за осъществяване на натиск върху редовите представители.
Чл. 17. Членовете на УП, заемащи ръководна длъжност, предприемат адекватни мерки за решаване на възникнал конфликт сред редовите представители.
Чл. 18. Членовете на УП, заемащи ръководна длъжност, са пример за подражание.
Чл. 19. Членовете на УП, незаемащи ръководна длъжност, зачитат достойнството и правата на ръководителите си и изпълняват възложените им задължения.
Чл. 20. Членовете на УП изпълняват поетите ангажименти в тясно сътрудничество и взаимопомощ.
Чл. 21. В отношенията между членовете на УП не се допускат никакви форми на дискриминация.
Чл. 22. В отношенията между членовете на УП не се допуска поведение, окачествено като насилие от психически, физически и всякакъв друг характер.
Чл. 23. Членовете на УП не правят изказвания и не отправят призиви за участие в мероприятия, нарушаващи Правилника за организация и дейност на парламента или Правилника за вътрешния ред в училище.
Чл. 24. Член на УП, който е станал свидетел на неетично или опасно поведение, на насилие, нехуманно или обидно отношение към друг представител на УП, предприема действия за прекратяването му.
Чл. 25. Информацията, с която разполагат членовете на УП по време на извънредни заседания, не може да бъде използвана с користна цел, нито да бъде разгласявана.

Клетва
на членовете на ученическия парламент

Ние, представителите на ученическата общност в СОУ "Свети Паисий Хилендарски", в стремежа си да изразим волята на нашите съученици,
- като обявяваме верността си към общочовешките ценности: свобода, мир, хуманизъм, равенство, справедливост и толерантност;
- като издигаме за основен принцип правото на качествено образование и равен достъп до него;
- като съзнаваме отговорността и задълженията си на партньори в училищния живот,
провъзгласяваме своята решимост да превърнем СОУ "Свети Паисий Хилендарски" в желана територия за всеки ученик.

ЗАКЛЕХ СЕ!