Проекти > Проект "Дъга от мечти"

"Дъга от мечти"

Приоритет 3 "Утвърждаване на интеркултурната перспектива като неотменна част на образователната интеграция на децата и учениците от етническите малцинства в процеса на модернизация на българската образователна система"

Тема: "Утвърждаване на културното многообразие на етническите малцинства като обща ценност и повишаване интеркултурната компетентност на учителите за работа в мултиетническа среда

Основна цел: Утвърждаване на културното многообразие като обща ценност и повишаване интеркултурната компетентност на учителите за работа в мултиетническа среда.

Подцели и задачи:

 1. Съхраняване, проучване и популяризиране на културната специфика на отделните етнически малцинства, представени в училище.
 2. Задълбочаване на интереса към историята и културата на другия, различния с цел опознаване и сближаване на децата и учениците от различни етноси.
 3. Формиране и развиване в ученическата и родителската общност на чувство за значимост и съпричастие към училищния живот.
 4. Повишаване квалификацията на учителите за работа в мултиетническа среда и др.

Име на проекта: "Дъга от мечти"

Времетраене на проекта: от 01.11.2011 г. до 28.09.2012 г.

Искана сума по проекта:12 000 лв.(дванадесет хиляди лева)(с цифри и думи)

 • Дейност 1 Работа на групите по СИП "Фолклор на етносите - ромски фолклор"
 • Възпроизвеждане на Василица
 • Традиции при отбелязване на Ихтимия
 • Участие на групите по СИП в етнофестивала "Мартенски дни на наследството" 2012
 • Участие на групите по СИП в концерта по случай Международния ден на ромите - 8 април
 • Участие на групите по СИП в Деветия детски ромски фестивал "Отворено сърце" - гр. Велико Търново
 • Летен лагер за участниците в групите по СИП
 • Дейност 2 Ваканционни училища за ученици, застрашени от отпадане
 • Ваканционно училище за ученици от III-IV клас
  Ваканционно училище за ученици отV-VIII клас
  Дейност 3 Учредяване и работа на средношколски литературен клуб

 • Провеждане на литературен форум на тема : "Светът на ромите - колоритен щрих в българската литература"
 • Дейност 4 Педагогически квалификационен курс
 • Дейност 5 Работа на родителски клуб "Единство"
 • Дейност 6 Медийно популяризиране