Проекти > Проект "Заедно за успеха на всеки ученик: повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда"

Проект "Заедно за успеха на всеки ученик: повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда"

СУ "Св. Паисий Хилендарски", гр. Върбица обявява прием на документи за заемане на длъжност: Експерт "Образователни дейности" за изготвяне или актуализиране на стратегически документи на училището за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства" за изпълнение на проект BG05M2OP001-3.017-0037-C01"Заедно за успеха на всеки ученик: повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда"

СУ "Св. Паисий Хилендарски", гр. Върбица обявява прием на документи за заемане на длъжност: Експерт "Образователни дейности" за идентифициране на потребностите на педагогическите специалисти от обучения за работа в мултикултурна среда" за изпълнение на проект BG05M2OP001-3.017-0037-C01"Заедно за успеха на всеки ученик: повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда"