3

Директор

Минка Атанасова

Заместник-директор по учебната дейност

Сезгин Беширов

Заместник-директор по административно-стопанската дейност

Мариана Андонова

Педагогически специалисти

Ръководител на направление "Информационни и комуникационни технологии"

Мерал Чолакова

Педагогически съветник

Анифе Дурлева

Учители в начален етап

Диана Николова
Йовка Европова
Гюлюмсер Алиева
Нурие Ваклева
Миневер Хасанова
Хюсеин Бошнаков
Цветелина Александрова
Радина Вълкова
Неджля Шабан

Учители в група за целодневна организация на учебния ден
Мехмед Пиронков
Златка Дурлева
Хафизе Исмаил
Светлана Спасева
Вилдан Исмаилова
Лейля Хасан
Димитър Дерменджиев

Български език и литература

Миглена Колева
Хава Дерменджиева
Айше Аянска
Йозлем Искренова Мюрвет
Симона Христова
Фатме Орцева

Чужди езици

Английски език
Даниела Стоянова
Ива Топчиева
Теодора Миленова

Руски език
Даниел Велев

Турски език
Вилдан Исмаилова

Математика и информатика

Математика
Ибраим Ибраимов
Тансел Ахмед
Фатме Хасанова
Ружди Хасанов

Информационни технологии
Мерал Чолакова
Мехнур Мехмед-Акиф
Сезгин Ваклев
Рукие Дерменджиева

История, География, Философски цикъл

История и цивилизация
Минка Атанасова
Добрин Николов
Емине Моллова-Реджебова
Юнзиле Узунова

География и икономика
Салиха Мустафова
Сезгин Беширов
Севгин Ваклев

Философски цикъл
Ивелина Русинова

Биология, Физика, Химия

Биология и здравно образование
Салиха Алиева
Севгин Ваклев
Цветелина Косева

Физика и астрономия
Тансел Ахмед

Химия и опазване на околната среда
Цветелина Косева
Хава Курдова

Музика, Изобразително изкуство

Музика
Екатерина Минкова

Изобразително изкуство
Росен Русинов

Ивелина Русинова

Технологии, Физкултура

Технологии и предприемачество
Росен Русинов
Ивелина Русинова

Физическо възпитание и спорт
Рамадан Джемалов
Исуф Газинов
Димитър Дерменджиев

Обща професионална подготовка
Милена Мерсинкова - Йорданова
Джингиз Шабан
Зюлкюф Зюлкюфов


Образователни медиатори
Виждан Неджибова
Дончо Асенов


Административен персонал

Счетоводител
Даниела Чалъкова

Завеждащ, административна служба
Венетка Велчева

Касиер - домакин
Виктория Мустафова