"Училище от ново поколение – пространство на споделеното управление"

Иновативното училище

160 години от създаването на СУ "Св. Паисий Хилендарски"
гр. Върбица


СУ "Св. Паисий Хилендарски", гр. Върбица обявява прием на документи за заемане на длъжности:
1. Експерт "Образователни дейности" за изготвяне или актуализиране на стратегически документи на училището за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства";
2. Експерт "Образователни дейности" за идентифициране на потребностите на педагогическите специалисти от обучения за работа в мултикултурна среда".

Срокът за подаване на документи е 12.05.2021 г. до 16.00 часа


 

РЕШЕНИЕ № 391 на Министерския съвет от 17 юли 2017 година за приемане на Списък на иновативните училища за учебната 2017/2018 година

(обн. - ДВ, бр. 60 от 25.07.2017 г.)