Административни услуги

Преместване на ученици в държавните и в общинските училища
При преместване на ученик в задължителна училищна възраст в училище на чужда държава
Приемане на деца в първи клас в държавните и в общинските училища
Приемане на ученици в V клас по училищен прием в неспециализираните училища
Приемане на ученици в VIII клас в непрофилираните училища – профилирани и професионални гимназии, обединени и средни училища на места определени по държавен план-прием
Издаване на диплома за средно образование
Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи
Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити
Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити
Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава
Издаване на Удостоверения за професионално обучение и Свидетелства за професионална квалификация
Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование.