Проекти > Проект "Заедно можем повече"

Национална програма „Заедно за всяко дете - 2018“

Модул „Добри практики за взаимодействие на образователните институции с родителите“

     Основен приоритет в работата на Министерството на образованието и науката (МОН) е пълният обхват и включването на децата и учениците в задължителна предучилищна и училищна възраст в образователната система, както и осигуряването на равен достъп до образование на всички деца и ученици. В изпълнение на чл. 2, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) участниците в образователния процес са децата, учениците, учителите, директорите и другите педагогически специалисти, както и родителите. В чл. 3, ал. 2, т.11 от ЗПУО е изведен принципът на ангажираност на държавата, общините и юридическите лица с нестопанска цел, работодателите, родителите и други заинтересовани страни и диалога между тях по въпросите на образованието. Нормативната уредба осигурява прилагането на нов подход и въвеждането на интегрирана политика, изискваща синхронизирани усилия на заинтересованите страни, свързани с образованието и с личностното и професионалното развитие на децата и учениците в Република България.

Име на проекта: "Заедно можем повече"

Основни цели:

  1. Ефективно обхващане и задържане на децата в училище чрез мотивация и създаване на положителна нагласа към учебния процес.
  2. Утвърждаване на училището като желано и привлекателно място за учениците.
  3. Превенция на фактора "ранни бракове".
  4. Повишаване на мотивацията у учениците и техните родители за пълноценно включване в образователно-възпитателния процес.

Времетраене на проекта: от 01.10.2018 г. до 30.06.2019 г.

Основни дейности:

  • Дейност 1. Лектория на тема "Рано ми е!"
  • Дейност 2. Тиймбилдинг с родители и ученици "Открий пътя към мен"
  • Дейност 3. Изнесено обучение на тема "Какъв да стана аз"
  • Дейност 4. Обучение на родители на тема "Не на тормоза в училище"