Проекти > Проект "Подкрепа за приобщаващо образование"

Проект на МОН BG05M2ОP001-3.018-0001
"Подкрепа за приобщаващо образование"

 Обща информация за проекта

     Проектът е насочен към осигуряване на по-високо качество и по-добър достъп до образование на деца и ученици със специални образователни потребности, с хронични заболявания, в риск и с изявени дарби в системата на предучилищното и училищното образование чрез предоставяне на допълнителна подкрепа за личностно развитие.

     Основната цел на проекта е насочена към насърчаване и разгръщане на потенциала за личностно развитие на деца и ученици със специални образователни потребности, с хронични заболявания, в риск и с изявени дарби чрез допълнителна подкрепа, с оглед успешната им реализация и социализация.

  • Повече информация за проекта виж    Тук